Hodnocení rizik ekologické újmy

Nabízíme Vám zpracování jak základního hodnocení rizik, tak i následného (v případě potřeby) podrobného hodnocení rizik podle zákona 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, ve znění pozdějších právních předpisů. Zákon ukládá všem provozovatelům činnosti uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, povinnost provést hodnocení rizik ekologické újmy.

Pozor, legislativní termín pro vyhodnocení rizik ekologické újmy byl stanoven na 31.12.2012!
 

 1. provádíme základní hodnocení rizik dle přílohy č. 1 k NV 295/2011 Sb.
 2. při překročení limitu dosažených bodů zpracujeme podrobné hodnocení v souladu s přílohou č. 2.

Seznam provozních činností dle přílohy č. 1 zákona

 1. Provozování zařízení podléhající vydání integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb.
 2. Provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů
 3. Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
 4. Čerpání znečištěných podzemních vod a jejich následné odvádění do vod povrchových nebo podzemních
 5. Odběr povrchových vod
 6. Odběr podzemních vod
 7. Čerpání povrchových či podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie
 8. Vzdouvání nebo akumulace povrchových vod
 9. Zacházení se závadnými látkami
 10. Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi
 11. Přeprava nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí
 12. Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
 13. Přeprava odpadů do České republiky, z České republiky a přes Českou republiku
 14. Provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
 15. Nakládání s těžebním odpadem
 16. Provozování úložišť oxidu uhličitého

Příklad sankce

Příklad sankce: Vyhodnocení rizik ekologické újmy musí provozovatelé zpracovat do 31.12.2012. V případě, že takto neučiní, jsou při kontrolách orgánů státní správy vystaveni možné sankci až do výše 1.000.000 Kč.

Mám zájem

Vybereme
nejlepší řešení
přímo pro vás

ENVIROZONE s.r.o.,
Hodolanská 36/38
Olomouc – Hodolany
77900


Cena bude stanovena individuálně na základě vyplnění poptávkového formuláře.