Odpadové hospodářství a chemické látky

Povinnosti pro právnické nebo podnikající fyzické osoby jsou dány zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a navazujícími vyhláškami a nařízeními.

Mezi základní povinnosti pro ty, kteří nakládají s odpady, je mít odpady řádně zařazeny v souladu s katalogem odpadů. Pro každý typ produkovaného nebezpečného odpadu je třeba mít zpracovaný identifikační list, který musí být vyvěšen v místě skladování/shromažďování odpadu, dále všichni původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, mají povinnost vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady. Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně.

 1. zajišťujeme pravidelnou kontrolu zařazení produkovaných odpadů dle aktuálního katalogu odpadů
 2. zavedení systému evidence odpadů
 3. zpracování ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady
 4. dodání identifikačního listu nebezpečného odpadu
 5. zpracování základních popisů odpadů (ZPO)
 6. dodání štítků odpadů (označení sběrných prostředků)
 7. zpracování provozního řádu zařízení ke sběru, výkupu a využívání nebo odstraňování odpadů, zpracování žádosti k povolení sběru odpadů
 8. zpracování havarijního plánu pro případ úniku látek závadných vodám
 9. odběr vzorků, analýza odpadů v akreditované laboratoři
 10. sběr, přeprava a zneškodňování tuhých i tekutých odpadů
 11. jednání s orgány státní správy, zastupování Vaší společnosti při kontrole státní správy
 12. konzultační a poradenský servis v dané oblasti

Příklad sankce

Příklad sankce při nevedení průběžné evidence odpadů či nevybavení shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu (NO) Identifikačním listem NO činní až 1 000 000 Kč, sankce za nezařazení odpadu podle Katalogu odpadů, popř. předání odpadu osobě, která nemá oprávnění až 10 000 000 Kč, sankce za nakládání s odpady v zařízeních, ve kterých není nakládání povoleno, nebo ukládání odpadů na skládku, které jsou zákonem o odpadech ukládat na skládku zakázány je stanovena v maximální výši 50 000 000 Kč.+

Mám zájem

Vybereme
nejlepší řešení
přímo pro vás

ENVIROZONE s.r.o.,
Hodolanská 36/38
Olomouc – Hodolany
77900


Cena bude stanovena individuálně na základě vyplnění poptávkového formuláře.