Vodní hospodářství a ovzduší

Povinnosti pro právnické nebo podnikající fyzické osoby jsou dány zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a navazujícími vyhláškami a nařízeními. Mezi základní povinnosti pro ty, kteří nakládají se závadnými látky je zpracování Plánu opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti vod (dále jen havarijní plán), zpracovává se na základě zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. 

 1. nabízíme kompletní poradenství v oblasti vodního hospodářství včetně zpracování řídící dokumentace
 2. audit plnění povinností a hodnocení souladu s platnou legislativou
 3. nabízíme zastupování firmy při styku se státní správou, jednání s orgány státní správy, zastupování při kontrole státní správy a z toho plynoucí předpoklad nižšího rizika možných postihů
 4. zpracování protokolů o kontrole skladů látek závadných vodám
 5. zajistíme Vám vedení požadovaných dokumentací dle zákona
 6. nabízíme zpracování havarijních plánů (plánů opatření pro případ úniku látek závadných vodám)
 7. zajištění odběrů a rozborů vod včetně vod odpadních (u vodohospodářských děl stanoveno rozhodnutím vodohospodářského orgánu)
 8. vyhodnocení protokolů rozborů a v případě překročení limitů hledání příčiny ve spolupráci s klientem a návrh na nápravné opatření, kontrola jejich plnění
 9. vypracování poplatkového hlášení a přiznání za zdroj znečišťování vod a zajištění doručení příslušnému orgánu státní správy ve stanoveném termínu
 10. vypracování vodohospodářské bilance
 11. zajištění vodohospodářských povolení, která Vám legislativa ukládá, pro vypouštění vod do veřejné kanalizace, do povrchových vod nebo čerpání podzemních vod
 12. zajistíme Vám stálý konzultační servis, kde Vám zodpovíme veškeré Vaše dotazy

Příklad sankce

Příklad: Pokuta za nezpracování havarijního plánu činní až 50 000 Kč, pokuta za nedovolené nakládání se závadnými látkami je stanovena do výše 5 000 000 Kč, pokuta za nedovolené vypouštění odpadních nebo důlních vod je stanovena ve výši až 10 000 000 Kč.+

Mám zájem

Vybereme
nejlepší řešení
přímo pro vás

ENVIROZONE s.r.o.,
Hodolanská 36/38
Olomouc – Hodolany
77900


Cena bude stanovena individuálně na základě vyplnění poptávkového formuláře.